News and Events

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56

จัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 คุณวิทย์นาถ สินเจริญกุล อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 56