ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ 1/2565

ผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม จัดเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2566
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ 1/2565