การบรรยายพิเศษ “มาตรการ การปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) & Deforestation-Free (EUDR) ของสหภาพยุโรป และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย”